Quy trình dòng tiền đối soát trên FuniMart

Kể từ ngày 29/06/2021 FuniMart áp dụng quy trình dòng tiền đối soát mới giúp Nhà cung cấp và Cộng tác viên quản lý dòng tiền hiệu quả hơn

Quy trình đơn Cộng tác viên

 • Bước 1: Cộng tác viên chốt đơn với khách và tạo đơn trên hệ thống

 • Bước 2: Cộng tác viên tạm ứng tiền Ship

 • Bước 3: Nhà cung cấp duyệt đơn

 • Bước 4: Đơn vị vận chuyển tới lấy hàng và giao cho khách

 • Bước 5: Khách nhận hàng và thanh toán tiền với Shipper

 • Bước 6: Hoa hồng được cộng cho Cộng tác viên và tiền hàng gửi về cho Nhà cung cấp

Quy trình đơn DropShip

 • Bước 1: Cộng tác viên chốt đơn với khách và tạo đơn trên hệ thống

 • Bước 2: Cộng tác viên thanh toán tiền hàng cho Nhà cung cấp

 • Bước 3: Cộng tác viên cập nhật bill đóng hàng

 • Bước 4: Nhà cung cấp duyệt đơn và in bill đóng hàng

 • Bước 5: Đơn vị vận chuyển tới lấy hàng và giao cho khách

 • Bước 6: Tiền Cộng tác viên thanh toán được cộng vào tài khoản Nhà cung cấp

Quy trình đối soát dòng tiền

Danh sách các thông số

 • Số tiền tạm thu: BS

 • Đơn hàng: O1

 • Phí ship: S1

 • Giá Nhà cung cấp bán: A1

 • Tiền hoa hồng: A2

 • COD: A1 + A2

 • Phí phạt không gửi hàng: PP

Đơn vị vận chuyển

Số tiền tạm thu trước

GHN

x 1 lần tiền ship

J&T

x 1 lần tiền ship

Ninja Van

x 1 lần tiền ship

GHTK

x 1.5 lần tiền ship

Đơn Cộng Tác viên

Khách hàng trả phí ship

 • Khi NCC xác nhận đơn hàng O1 của CTV

  • Không có hành động

 • Khi CTV tạo đơn

  • CTV bị trừ BS * S1 (Tạm ứng tiền vận chuyển)

 • Khi NCC gọi đơn vị vận chuyển cho đơn hàng O1:

  • Không có hành động

 • Khi NCC không gửi hàng cho ĐVVC (tức lấy hàng không thành công):

  • CTV được cộng BS * S1

  • NCC bị trừ PP

 • Khi đơn giao hàng thành công

  • Khách hàng trả cho shipper A1 + A2 + S1

  • Funi chuyển cho NCC số tiền A1 (tiền hàng phải trả Nhà cung cấp)

  • Funi chuyển cho CTV số tiền BS * S1 (tiền tạm ứng ví vận chuyển)

  • Funi chuyển cho CTV A2 (Tiền hoa hồng)

 • Khi đơn giao thất bại

  • Không có hành dộng

 • NCC từ chối đơn hàng

  • CTV được cộng BS * S1

CTV trả phí ship

 • Khi CTV tạo đơn

  • CTV bị trừ BS * S1 (tạm ứng tiền vận chuyển)

 • Khi NCC xác nhận đơn hang O1 của CTV

  • Không có hành động

 • Khi NCC không gửi hàng cho ĐVVC (tức lấy hàng không thành công):

  • CTV được cộng BS * S1 (hoàn trả tiền tạm ứng)

  • NCC bị trừ PP (thu phí phạt không giao hàng)

 • Khi NCC gọi đơn vị vận chuyển cho đơn hang O1

  • Không có hành động

 • Khi đơn giao hàng thành công

  • Khách hàng trả cho shipper A1 + A2

  • Funi chuyển cho NCC số tiền A1 (tiền hàng phải trả Nhà cung cấp)

  • Funi chuyển cho CTV số tiền (BS - 1) * S1 (phần tiền còn dư khi vận chuyển)

  • Funi chuyển cho CTV A2 (tiền hoa hồng)

 • Khi đơn giao hàng thất bại

  • Không có hành động

 • NCC từ chối đơn hàng

  • CTV được cộng BS * S1 (hoàn trả tiền tạm ứng

NCC trả phí ship

 • Khi CTV tạo đơn

  • CTV bị trừ BS * S1

 • Khi NCC xác nhận đơn hàng O1 của CTV

  • Không có hành động

 • Khi NCC không gửi hàng cho ĐVVC (tức lấy hàng không thành công)

  • NCC được cộng BS * S1 (hoàn trả tiền tạm ứng vận chuyển)

  • NCC bị trừ PP

 • Khi NCC gọi đơn vị vận chuyển

  • NCC bị trừ BS * S1 (thu tiền tạm ứng vận chuyển của NCC)

  • CTV được cộng BS * S1 (hoàn tiền tạm ứng vận chuyển)

 • Khi đơn giao hàng thành công

  • Khách hàng trả cho shipper A1 + A2

  • Funi chuyển cho NCC số tiền A1 (tiền hàng phải thanh toán)

  • Funi chuyển cho CTV số tiền A2 (tiền hoa hồng)

  • Funi chuyển cho NCC số tiền (BS - 1) * S1 (phần tiền còn dư khi vận chuyển)

 • Khi đơn giao hàng thất bại

  • Không có hành động

 • NCC từ chối đơn hàng

  • CTV được cộng BS * S1

Đơn bán lẻ

Khách hàng trả phí ship

 • Khi người bán xác nhận và gọi đơn vị vận chuyển

  • Người bán bị trừ BS * S1 (tiền tạm ứng vận chuyển)

 • Khi đơn thất bại

  • Không có hành động

 • Khi đơn thành công:

  • Khách hàng trả cho shipper = S1 + A1

  • Funi chuyển cho người bán A1 (tiền hàng thu khách)

  • Funi chuyển cho người bán BS * S1 (tiền tạm ứng vận chuyển)

Người bán trả Ship

 • Khi người bán xác nhận gọi đơn vị vận chuyển

  • Người bán bị trừ BS * S1

 • Khi đơn thành công

  • Khách hàng trả cho shipper = A1

  • Funi chuyển Người bán A1 (tiền hàng thu khách)

  • Funi chuyển cho người bán (BS - 1) * S1 (phần tiền vận chuyển còn dư)

 • Khi đơn thất bại

  • Không có hành động

Đơn DropShip

 • Khi CTV tạo đơn

  • CTV bị trừ A1 (tiền hàng phải thanh toán cho NCC)

 • Khi NCC duyệt đơn

  • Không có hành động

 • Khi NCC xác nhận đã gửi hàng

  • NCC được nhận A1 (tiền hàng phải trả cho NCC)

Đơn 0 đồng

 • Khi CTV tạo đơn

  • CTV bị trừ A1 (tiền hàng phải thanh toán cho NCC)

  • CTV bị trừ BS * S1 (tạm ứng tiền vận chuyển)

 • Khi NCC xác nhận đơn hang O1 của CTV

  • Không có hành động

 • Khi NCC không gửi hàng cho ĐVVC (tức lấy hàng không thành công):

  • CTV được cộng BS * S1 (hoàn trả tiền tạm ứng)

  • NCC bị trừ PP (thu phí phạt không giao hàng)

  • CTV được cộng A1 (tiền hàng phải thanh toán cho NCC)

 • Khi NCC gọi đơn vị vận chuyển cho đơn hang O1

  • Không có hành động

 • Khi đơn giao hàng thành công

  • Khách hàng trả cho shipper 0đ

  • Funi chuyển cho NCC số tiền A1 (tiền hàng phải trả Nhà cung cấp)

  • Funi chuyển cho CTV số tiền (BS - 1) * S1 (phần tiền còn dư khi vận chuyển)

 • Khi đơn giao hàng thất bại

  • CTV được cộng A1 (tiền hàng phải thanh toán cho NCC)

 • NCC từ chối đơn hàng

  • CTV được cộng BS * S1 (hoàn trả tiền tạm ứng)

  • CTV được cộng A1 (tiền hàng phải thanh toán cho NCC)

Last updated