Hướng dẫn NCC liên kết với Facebook

Bước 1: tại màn hình chính, chọn Liên kết

Bước 2: Ở phần Liên kết với bên thứ ba, chọn xu hướng chọn Liên kết bây giờ để liên kết với Facebook

Bước 3: Chọn tiếp tục dưới tên của bạn

Bước 2: Chọn cửa hàng và liên kết bây giờ

Chúc bạn thành công!!

Last updated