Links
Comment on page

Hướng dẫn NCC liên kết với Facebook

Bước 1: tại màn hình chính, chọn Liên kết
Bước 2: Ở phần Liên kết với bên thứ ba, chọn xu hướng chọn Liên kết bây giờ để liên kết với Facebook
Bước 3: Chọn tiếp tục dưới tên của bạn
Bước 2: Chọn cửa hàng và liên kết bây giờ
Chúc bạn thành công!!