Hướng dẫn theo dõi đơn bùng hàng

Bước 1: Đăng nhập vào trang banhang.funimart.vn

Bước 2: Chọn theo dõi đơn bùng hàng

Bước 3: Chọn tạo để thêm khách hàng đã bùng hàng vào kho dữ liệu của FuniMart

Bước 4: Nhập thông tin đầy đủ và chọn lưu

Bước 5: đối với thông tin những khách bùng hàng thì khi chọn khách hàng ctv/ncc sẽ nhận được nhắc nhở

Last updated