Tính năng hỗ trợ bán hàng
Hướng dẫn CTV thay đổi giá bán mặc định sản phẩm
Thay đổi giá bán để được nhiều khách hàng hơn, nhiều lợi nhuận hơn

Bước 2: Chọn sản phẩm cần thay đổi giá bán

Bước 3: Nhập để thay đổi giá bán

Bước 3: Tiếp tục chọn lưu

Bước 4: Vậy là giá bán đã chỉnh xong rồi tạo đơn hàng dropship tại

Chúc bạn thành công!!