Hướng dẫn CTV thay đổi giá bán mặc định sản phẩm

Thay đổi giá bán để được nhiều khách hàng hơn, nhiều lợi nhuận hơn

Bước 2: Chọn sản phẩm cần thay đổi giá bán

Bước 3: Nhập để thay đổi giá bán

Bước 3: Tiếp tục chọn lưu

Bước 4: Vậy là giá bán đã chỉnh xong rồi tạo đơn hàng dropship tại

pageTạo đơn Cộng tác viên từ FuniMart

Chúc bạn thành công!!

Last updated