Tính năng hỗ trợ bán hàng
Powered By GitBook
Hướng dẫn NCC quản lý lịch làm việc
Bước 1: Đăng nhập vào trang banhang.funimart.vn
Bước 2: Ở mục dashboard chọn sự kiện
Danh sách công việc sẽ hiện lên theo ngày, tuần, tháng.
Bước 3: Chọn biểu tượng đồng hồ để lên các công việc cần làm
Bước 4: Quản lý danh sách công việc
  Tạo danh sách công việc
1. Chọn thanh màu xanh để thêm danh sách công việc mới
2. Chọn tạo danh sách mới
3. Chọn thông tin, có hay không ưu tiên và lưu
  Xóa danh sách công việc
Đối với danh sách công việc không còn công việc, NCC có thể xóa danh sách công việc
  Thêm mới công việc
  1.
  Chọn một danh sách công việc để thêm mới công việc
  2.
  Chọn dấu "+" để thêm mới công việc
  3.
  Nhập công việc được thêm mới
  Xóa công việc trong danh sách công việc
Chọn dấu tròn để xóa công việc trong danh sách
Bước 5: Quản lý danh sách lịch
  Thêm mới danh sách lịch
1. Chọn thanh màu xanh để thêm danh sách lịch mới
2. Chọn tạo danh sách mới
3. Chọn thông tin, có hay không ưu tiên và lưu
  Thêm mới lịch cho danh sách lịch
  1.
  Kéo chuột qua các ô để chọn thời gian(theo giờ, ngày)
2. Nhập các thông tin của lịch về tiêu đề, địa điểm, thời gian chi tiết, chọn danh sách lịch cho lịch và lưu
3. Vậy là lịch đã được thêm rồi
  Xóa lịch trong danh sách lịch
Chọn dấu tròn để xóa lịch trong danh sách
Chúc các bạn thành công!!
Last modified 1yr ago
Copy link