Tính năng hỗ trợ bán hàng
Cách lấy mã giới thiệu
Tại trang quản lý nhấn vào nút giới thiệu ngay
Mã xuất hiện sẽ được hiển thị lên
Copy link