Cách lấy mã giới thiệu

Tại trang quản lý nhấn vào nút giới thiệu ngay

Mã xuất hiện sẽ được hiển thị lên

Last updated