Links

Hướng dẫn đối xoát tài khoản cho CTV

Bước 1: Vào trang quản lý chính chọn mục hoá đơn, để xem tài khoản:
Bước 2: Chọn yêu cầu rút tiền
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu rút tiền
Bước 4: Vào lịch sử yêu cầu rút tiền để xem trạng thái, Funi sẽ chuyển tiền theo thông tin được nhận cho khách hàng