Hướng dẫn quản lý sản phẩm

Hướng dẫn cho ctv quản lý sản phẩm

Sau khi đã đồng bộ các sản phẩm việc bạn có thể xem và quản lý sản phẩm

 • để quản lý sản phẩm bạn phải vào "dữ liệu chủ". Sau đó chọn "danh mục sản phẩm" để quản lý danh mục hoặc chọn "sản phẩm" để quản lý sản phẩm.

1. Quản lý danh mục sản phẩm

 • Bạn có thể xem ở chế độ lưới:

Khi ở chế độ xem lưới, nêu bạn nhấn chọn một loại sản phẩm thì sẽ hiển thị giao diện danh sách các sản phẩm của loại sản phẩm đã chọn:

 • Bạn có thể xem ở chế độ danh sách

Khi đang xem ở chế độ danh sách, bạn nhấn chọn vào một loại sản phẩm thì sẽ hiển thị màn hình xoá, chỉnh sửa danh mục sản phẩm đó:

 • Tạo danh mục sản phẩm

  • B1: Chọn "Tạo"

  • B2: Nhập các thông tin cần thiết và chọn hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm

  • B3: Chọn lưu và sản phẩm của bạn đã được đồng bộ rồi đấy!

2. Quản lý sản phẩm

 • Bạn có thể xem sản phẩm dưới dang lưới hoặc dạng danh sách, chọn sắp xếp theo tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm

Last updated