Liên kết với Shopee để đăng sản phẩm nhanh

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Liên kết

Bước 2: Ở phần Liên kết với bên thứ ba, chọn xu hướng chọn Liên kết bây giờ để liên kết với Shopee

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động đưa bạn qua trang Shopee. Để đăng nhập và chọn Shop

Bước 4: Nhấn nút Confirm để liên kết

Bước 5: Chọn thông tin cửa hàng đồng bộ và liên kết bây giờ

Chúc mừng bạn đã liên kết với Shopee thành công!

Last updated