Links
Comment on page

Quản lý tài chính

SỔ QUỸ

Bước 1: Vào dữ liệu chủ, chọn sổ quỹ
Bước 2: NCC đã có thể xem thông tin hoặc lọc dữ liệu của sổ quỹ rồi

PHIẾU CHI

Bước 1: Vào dữ liệu chủ, chọn Phiếu Chi
Bước 2: NCC sẽ có được thông tin chi tiết về những khoản chi

PHIẾU THU

Bước 1: Vào NCC chọn phiếu thu
Bước 2: NCC sẽ hiển thị những thông tin chi tiết về những khoản thu