Huỷ đơn khi Nhà cung cấp chưa xác nhận

Khách huỷ đơn thì phải làm sao đây?!!!

Bước 1: Chọn mục Đơn hàng và chọn đơn hàng bạn muốn huỷ

Bước 2: Kiểm tra xem đơn hàng đã được NCC xác nhận hay chưa nếu chưa CTV thì được huỷ. Chọn Huỷ đơn hàng tại mục Duyệt đơn hàng

Bước 3: Nhập lý do huỷ đơn, ghi chú và chọn Lưu

Bước 4: Bạn đã huỷ đơn thành công!!

Last updated